Background

Saturday, 2 April 2011

PROJEK TMP6103: PERIMETER

projek perimeter 2011

Perkhemahan Cuti Sekolah PERMATA Pintar Negara, UKM

Eleven Key Issues For Parents Of Gifted Children

eleven_key_issues_webb

Friday, 1 April 2011

Pengenalan Sejarah Perkembangan Kanak-Kanak Pintar Cerdas Di Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara yang komited untuk mengembangkan institusi pendidikan dimana kedua-dua ekuiti dan kecemerlangan merupakan matlamat utama proses pembelajaran bagi setiap pelajar. Perkataan ekuiti merujuk kepada peluang yang boleh diperolehi oleh setiap pelajar untuk mendapatkan sokongan dan kesempatan bagi meningkatkan tahap pembelajaran ke aras yang lebih tinggi. Kecemerlangan pula merujuk kepada keperluan untuk mendapatkan peluang bagi mengembangkan potensi diri dan memaksimakan keupayaan pembelajaran masing-masing.

PENULISAN ILMIAH: CIRI-CIRI DAN KEPERLUAN KANAK-KANAK PINTAR CERDAS


1.0 PENDAHULUAN

Susan K. Golant mendefinisikan kanak-kanak pintar cerdas sebagai mereka yang mempunyai minat yang tinggi dalam untuk belajar serta mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi dalam mendalami sesuatu perkara yang tidak difahaminya. Selain itu, kanak-kanak ini mampu menggabungjalinkan beberapa komponen maklumat untuk menghasilkan satu idea yang baru dan bernas. Persoalannya, adakah benar pernyataan-pernyataan ini dapat menggambarkan ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas? Tidakkah ciri-ciri ini juga ada di dalam diri seorang kanak-kanak biasa?
Francis Galton pula menyatakan kanak-kanak pintar cerdas sebagai seseorang yang mempunyai daya penaakulan yang tinggi dan melihat sesuatu itu di dalam perspektif yang berbeza daripada orang biasa. Dalam erti kata lain, kanak-kanak ini mempunyai pemikiran kognitif yang arasnya adalah lebih tinggi daripada individu lain. Pandangan yang dilontarkan oleh Galton adalah amat bernas kerana bukan semua individu mempunyai pemikiran kognitif yang tinggi serta memerlukan penerokaan yang lama untuk diambil oleh seseorang individu biasa. Dalam penulisan ini, perbincangan adalah berfokus kepada pengenalpastian ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas serta keperluan mereka dalam mengasah kepintaran yang dimiliki oleh mereka.